August 31, 2021;  Xiangliang (Lynn) Zhang (Photo by Barbara Johnston/University of Notre Dame)

8.31.21 Xiangliang (Lynn) Zhang 3302.JPG

Purchase Print

1 of 1

August 31, 2021; Xiangliang (Lynn) Zhang (Photo by Barbara Johnston/University of Notre Dame)

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000FeKxCk6KG0k

Keywords:

headshot
Xiangliang
(Lynn) Zhang