Mar. 13, 2019; Ashley Scott Hudson (Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame)

Ashley Scott Hudson.JPG

1 of 1

Mar. 13, 2019; Ashley Scott Hudson (Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame)

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000W9BQQthg_lY

Keywords:

2019
headshot
portrait