March 4, 2020; Slavi C. Sevov (Photo by Frankie Boley/University of Notre Dame)

Slavi C. Sevov.JPG

Purchase Print

1 of 1

March 4, 2020; Slavi C. Sevov (Photo by Frankie Boley/University of Notre Dame)

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000cQ1DLVK2ZaQ

Keywords: