Nov. 20, 2015; Boston Pops event (Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame)

2015 Shamrock Extras 17.JPG

Purchase Print

1 of 1

Nov. 20, 2015; Boston Pops event (Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame)

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000cyBLshcGgis

Keywords:

shamrock
series
2015
boston
pops