August 14, 2019; Kathryn Budzinski (Photo by Barbara Johnston/University of Notre Dame)

8.14.19 Kathryn Budzinski 5223.JPG

Purchase Print

1 of 1

August 14, 2019; Kathryn Budzinski (Photo by Barbara Johnston/University of Notre Dame)

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000f9VC6iT_l8M

Keywords:

Headshot
head
shot
Kathryn
Budzinski